معرفی

مشخصات فردی

شادی دهقان زاده

نام - نام خانوادگی : شادی   دهقان زاده

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : پرستاری

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : پرستاری

محل خدمت : مجتمع پرستاری و مامائی

مرتبه علمی : مربی

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

شادی دهقان زاده
شادی دهقان زاده

محل خدمت :
    مجتمع پرستاری و مامائی
مرتبه علمی :
    مربی
^